TENS به فارسی، تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست

‏TENS یک مدالیته الکتروتراپی است که توسط فیزیوتراپیست ها در مراحل حاد آسیب یا در بیماران با آسیب های مزمن برای کاهش درد استفاده می شود. TENS یک جریان الکتریکی است که هنگام اعمال روی محل درد از رسیدن سیگنال های درد تولید شده توسط گیرنده های عصبی واقع در محل آسیب به مغز جلوگیری می کند. این گیرنده ها می توانند اثر تحریک الکتریکی را به مدت چند ساعت پس از قطع جریان باقی بگذارند، که باعث تسکین درد در بیماران برای مدتی بعد از استفاده می شود.

هنگام استفاده از دستگاه تنس احساس بیمار شبیه راه رفتن مورچه روی بدن می باشد که فاقد درد یا آثار ناخوشآیند می باشد که به راحتی قابل تحمل و برای بیمار مطبوع است.

موارد کاربرد TENS

گردن درد، کمر درد، شانه درد، زانو درد، سر درد، درد زایمان، دندان درد، درد های عصبی مزمن و ….

فیزیوتراپیست مهدیه قاسمیان

نوبت دهی اینترنتی